Reality Kings - Sneaky Radio Host Athena Faris tries some BBC